Betalen is veel leuker met een glas wijn in je hand. Bestel jouw wijn nu en betaal ‘m gemakkelijk achteraf!

Algemene Voorwaarden

Download Algemene Voorwaarden – Wijn aan je deur – Versie Maart 2024

 

Versie Maart 2024
Pagina 1 van 4
Algemene voorwaarden Wijn aan je deur
Deel 1 – Algemene bepalingen
Artikel 1 – Definities
1.1 Ondernemer: Wijn aan je deur, gevestigd te Alkmaar, Vogelweg, 1826HD onder KvK nummer: 93336349;
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op
afstand aangaat met Ondernemer;
1.3 Partijen: Ondernemer en Consument samen;
1.4 Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.5 Dag: kalenderdag;
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
afstand;
1.7 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Ondernemer georganiseerd systeem
voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.8 Techniek voor communicatie op afstand: middel (bijv. internet) dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
1.9 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Ondernemer.
Artikel 2 – Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en overeenkomst op afstand tussen Consument en
Ondernemer.
2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan Consument beschikbaar
gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan
Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische
weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Ondernemer en de Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden,
danwel zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg
plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.6 Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst op afstand met
Consument.
Deel 2 – Totstandkoming Overeenkomst
Artikel 3 – Aanbod
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod is vrijblijvend. Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te
maken. Als Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten en/of diensten.
3.4 Ondernemer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat het
aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan
de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
3.5.1 de prijs inclusief belastingen;
3.5.2 de eventuele kosten van aflevering/verzending;
3.5.3 de wijze waarop de overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
3.5.4 het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
3.5.5 de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst op afstand;
Versie Maart 2024
Pagina 2 van 4
3.5.6 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Ondernemer de prijs garandeert;
3.5.7 de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
3.5.8 of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor Consument te
raadplegen is;
3.5.9 en de manier waarop Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de
overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
Artikel 4 – De Overeenkomst op afstand
4.1 De overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
Ondernemer is bevestigd, kan Consument de overeenkomst op afstand ontbinden.
4.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft Ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web
omgeving. Indien Consument elektronisch kan betalen, zal Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht
nemen.
4.4 Ondernemer zal bij het product aan Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door
Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
4.4.1 het bezoekadres van de vestiging van Ondernemer waar Consument met klachten terecht kan;
4.4.2 de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel
een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
4.4.3 de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4.4.4 de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Ondernemer deze gegevens al aan de
Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
4.5 Iedere overeenkomst op afstand wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid
van de betreffende producten.
Artikel 5 – Herroepingsrecht
5.1 Bij de aankoop van producten heeft Consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen
te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Consument
of een vooraf door Consument aangewezen en aan Ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
5.2 Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in
die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien
redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Ondernemer retourneren, conform de door de
Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies
Artikel 6 – Kosten herroeping
6.1 Indien Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn
rekening.
6.2 Indien Consument een bedrag betaald heeft, zal Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de
webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht
7.1 Ondernemer kan het herroepingsrecht van Consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het
herroepingsrecht geldt slechts indien Odernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst op afstand, heeft vermeld.
7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
7.2.1 die door Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Consument;
7.2.2 die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
7.2.3 die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
7.2.4 die snel kunnen bederven of verouderen;
7.2.5 waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ondernemer geen invloed heeft.
Artikel 8 – De Prijs
8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
Versie Maart 2024
Pagina 3 van 4
8.2 In afwijking van het vorige lid kan Ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
8.3 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij
het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
8.4 Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
Ondernemer dit bedongen heeft en:
8.4.1 deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
8.4.2 Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
ingaat.
8.5 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
8.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te
leveren.
Artikel 9 – Conformiteit en garantie
9.1 Ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst op afstand, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat Ondernemer er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.2 Een door Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen
die Consument op grond van de overeenkomst op afstand tegenover Ondernemer kan doen gelden.
9.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen vier (4) weken na levering aan Ondernemer
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in
nieuwstaat verkerend.
9.4 De garantietermijn van Ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Ondernemer is echter te nimmer
verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de
Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
Artikel 10 – Levering en uitvoering
10.1 Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten.
10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat Consument aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
10.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Ondernemer geaccepteerde bestellingen
met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Consument akkoord is gegaan met een langere
leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden. Consument heeft
geen recht op een schadevergoeding.
10.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Consument geen rechten ontlenen.
Overschrijding van een termijn geeft Consument geen recht op schadevergoeding.
10.5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Ondernemer het bedrag dat Consument betaald heeft zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
10.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ondernemer zich inspannen om een vervangend
artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Ondernemer.
10.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ondernemer tot het moment van bezorging aan
Consument of een vooraf aangewezen en aan Ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
Artikel 11 – Betaling
11.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan
binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1.
11.2 Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ondernemer te
melden.
11.3 In geval van wanbetaling van Consument heeft Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf
aan Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Deel 4 – Slot bepalingen
Artikel 12
Versie Maart 2024
Pagina 4 van 4
12.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Consument zijn
en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door Consument op een toegankelijke
manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Partijen zullen zich pas tot een rechter wenden nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil onderling
te beslechten.
13.3 De rechter in de vestigingsplaats van Ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.

0
  0
  Winkelmandje
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Stel een vraag!
  🍷 Waar kan ik je mee helpen?
  Hi,
  Wij helpen je graag met al je vragen! 🍷